h

Ledenvergadering SP Doesburg

3 januari 2006

Ledenvergadering SP Doesburg

Maandag 9 januari is de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur, speeltuin Kindervreugd, Marijkelaan 1.

9 Januari is tevens de start van de campagne gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomst zal dus geheel in het teken staan van de op 7 maart 2006 te houden verkiezingen. Aan de orde komen in ieder geval:

1 bespreking en vaststelling hoofdlijnen actieprogramma 2006-2010
2 bespreking en vaststelling kandidatenlijst voor de gemeenteraad
3 kiezen van een nieuw afdelingsbestuur
Voorstel van de kandidatencommissie t.b.v. de lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 in Doesburg

Toelichting bij 1: Het actieprogramma zal in hoofdlijnen worden gepresenteerd. Beschreven worden de algemene visie van onze partij op de toekomst van Doesburg in al haar facetten. Deze visie wordt uitgewerkt in concrete plannen waarmee de raadsfractie en het afdelingsbestuur de komende tijd aan de slag zullen gaan.

Bij 2: De commissie die de kandidatenlijst voorbereidt heeft een voorstel hiervoor gedaan. Er hebben zich meer dan voldoende kandidaten gemeld, waarvan een deel ook de voorbereidende cursus raadsleden volgt. Daarnaast heeft het bestuur zelf nog kandidaten aangezocht. We zijn uiteindelijk tot een lijst gekomen van maar liefst 24 mensen.

Bij 3: Het bestuur zal met een voordracht komen. Nieuwe mensen zijn zeer welkom, maar worden wel gevraagd dit tijdig aan te geven, want het huidige bestuur wil graag een goed beredeneerde voordracht doen. Kandidaten kunnen zich tot 9 januari melden bij de afdeling. Van nieuwe bestuursleden wordt verwacht dat ze een enthousiaste bijdrage willen leveren aan het afdelingswerk in de wijken, op straat, in actie. Eerst meer weten? Vraag bij de afdeling het boekje "Lokaal actief". Je krijgt het dan per omgaande in de brievenbus.

Voorstel lijst van kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006

1 Willem Bouman
2 Gerrit Hammink
3 Erdogan Kaya
4 Petra Senhorst
5 Jos van der Beek
6 Hermien Pietersz
7 André Brouwer
8 Jolanda Klein Reesink
9 Marjolijn Zwiers
10 Jaap Scheltes
11 Hans van Asselt
12 Atalay Sahin
13 Marjoleine Eenstroom
14 Marlies Leenders
15 Manfred Stijntjes
16 Wim Masseling
17 Sophie Angkotta
18 René Jansen
19 Toon Weekhout
20 Margriet Ton
21 Alfons Peters
22 Ben Senhorst
23 Frans van den Berg
24 Wim Megens

U bent hier