h

College aan de slag met ‘Trots op Doesburg!’

12 oktober 2006

College aan de slag met ‘Trots op Doesburg!’

‘Doesburg is gebaat bij een bestuur dat flink wil aanpakken’ stelde SP-lijsttrekker Willem Bouman vlak vóór de verkiezingen. Eind maart ging nieuw college van start.

De SP sprak na de verkiezingen meteen met alle partijen over een nieuw te vormen college.
De Stadspartij en D66 toonden zich direct zeer enthousiast over een mogelijke samenwerking. De uitslag en de verkiezingsprogramma’s maakten een snel akkoord mogelijk.

Al na drie weken koos de nieuwe raad de huidige wethouders Willem Bouman (SP), Fred Jansen (Stadspartij) en Frans Hofman (D66). Ze zijn formeel parttimers, maar in de praktijk meer dan fulltime beschikbaar. Het collegeprogramma werd ‘Trots op Doesburg’ gedoopt. Hieronder vindt u de tussenstand.

1 De voetbalvelden op de Ooi blijven. Er loopt een onderzoek naar bebouwing van alleen de waterzijde van de Koppelweg, met ook sociale woningen. Die zijn hard nodig.

2 Er worden goede contacten met het lokale bedrijfsleven opgebouwd, ook om meer mensen uit de uitkering te helpen. Er komen werkprojecten, o.a. in de openbare ruimte.

3 Behoud van natuur en groen komen centraal te staan. In de wijken komt er meer aandacht voor de speelvoorzieningen.
Extra inzet voor schone straten en pleinen.

4 Bouwen naar behoefte. Om vergrijzing tegen te gaan zal ontwikkeling in Beinum-West noodzakelijk zijn. Een goede mix van huur en koop, voor gezinnen en jongeren.

5 De grip van het gemeentebestuur op de eigen organisatie wordt verder verstevigd. De voortgang van de dienstverlening zal goed worden bewaakt.

6 Er wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van samenwerking met Rheden en Rozendaal in de vorm van één gezamenlijk ambtelijk apparaat (zie 1).
7 Goed ouderenbeleid. Wonen, welzijn en zorg worden in samenhang bekeken. Langer kunnen blijven wonen in de eigen buurt. Goed luisteren naar de wijkbewoners.

8 Straks wordt het nieuwe jongerencentrum geopend. Er komt een mooi sportplein bij.
Voortzetting van de initiatieven in het kader van de breedtesport.

9 Voorzieningen als bibliotheek, zwembad en peuterspeelzalen betaalbaar houden. Tevens een bijdrage in de nieuwbouw voor de jeugd van Sportclub Doesburg op de Ooi.

10 Er ligt voor 2007 een sluitende begroting. Een deel van de reserves wordt ingezet om schulden af te lossen. Een gezond financieel beleid, maar zonder lastenverzwaringen.

 

Actie & Fractie oktober 2006 (achterkant)

 

U bent hier