h

Plan Koppelweg steeds concreter

6 december 2006

Plan Koppelweg steeds concreter

Plan Koppelweg concreter
02-12-06 De nieuwbouwplannen op de Koppelweg in Doesburg worden steeds concreter. Dat blijkt uit het plan dat burgemeester en wethouders binnenkort presenteren.
Vanaf 12 december ligt het zogeheten structuurplan ter inzage. In dit plan worden de hoofdlijnen aangegeven hoe het gebied (alleen de waterzijde van de Koppelweg) ontwikkeld zou kunnen worden.

Het gebied wordt ruwweg begrensd door de Koppelweg, Barend Ubbinkweg, Oude IJssel en de dijkweg langs de stadswerf. Sinds 16 december 2004 is op dit stuk de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toegepast. Dit houdt in dat niemand in het aangegeven gebied onroerend goed mag verkopen, zonder dit eerst aan de gemeente te hebben aangeboden.

Van de smalle strook grond, deels in bezit van het Waterschap Rijn en IJssel, wordt in de structuurschets 45 procent volgebouwd met woningen. Van het bredere stuk, waar nu o.a. Dremefa, de stadswerf en enkele particulieren zitten, wordt dan 75 procent van de grond bebouwd.

Hoe hoog er wordt gebouwd en wat er komt, is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor de financiële haalbaarheid. Ook dat wordt nog onderzocht. Verdere randvoorwaarde is dat er uitsluitend woningen gebouwd mogen worden. Wel zijn zogenaamde huisgebonden beroepen mogelijk. Een groot deel van de woningen moet in de goedkope klasse gebouwd worden, zodat die betaalbaar zijn voor starters en anderen met een laag inkomen.

Het vorige college van B en W wilde de sporthal en de voetbalvelden van Sportclub Doesburg bij de plannen betrekken. Door het heftige verzet van de bevolking zijn die buiten het voorkeursrecht en dus ook de nieuwbouwplannen gehouden.

Wat er moet gebeuren met de bedrijven en instellingen die er zitten als het plan doorgaat, is nog niet bekend. Daar wordt naar gekeken als blijkt dat nieuwbouw financieel haalbaar is. Voor te verplaatsen bedrijven zal elders ruimte moeten worden gevonden, het is wel de bedoeling dat de jachthaven blijft .

Met het structuurplan voldoet Doesburg aan de wettelijke eis om binnen twee jaar na vaststelling van de Wvg met een verdere uitwerking te komen van de plannen. Was dit niet gebeurd, dan was het voorkeursrecht komen te vervallen.

Het structuurplan wordt 2 februari besproken in de commissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu. Vervolgens beslist de raad op 22 februari of ze akkoord gaat of niet. Gebeurt dat, dan kan de gemeente de plannen verder uitwerken.

Naar: de Gelderlander 02/12/06

U bent hier