h

Begroting 2020

15 november 2020

Begroting 2020

De behandeling van de begroting…
Een belangrijk moment in het jaar om met elkaar van gedachten te wisselen. Of toch niet?
Ik ben een volksvertegenwoordiger. En dit heeft enige tijd tot me door moeten dringen wat dat nu eigenlijk inhoudt. Ik vertegenwoordig met mijn stem de stem van de mensen die op onze partij gekozen hebben. En dat is niet niks. Dat is zelfs een hele verantwoordelijkheid. Dat zijn inwoners van Doesburg die vertrouwen in ons hebben uitgesproken dat wij hun belangen gaan behartigen.
En ja, we zijn geen coalitiepartij, maar daarom niet minder belangrijk. Want ook de stem van de minderheid heeft recht van spreken in ons democratisch bestel. De mond van de minderheid mag niet gesnoerd worden!

Bij het lezen van deze begroting hebben we deze ook tegen het licht gehouden van de aanbevelingen in de toekomstvisie. Daarom zijn we van mening dat diverse bezuinigingen indruisen tegen het beleid dat we op langere termijn moeten uitvoeren om onze stad leefbaar en draaiende te houden.
Want wat voor een stad willen we eigenlijk zijn? Daarover zijn de meningen duidelijk verdeeld. De afgelopen weken kregen we het gevoel dat we onze hulpbehoevenden en minima liever kwijt zijn dan rijk. Telkens weer moeten ze de klappen opvangen van het beleid dat gevoerd wordt. Of als sluitstuk van een begroting. Er wordt makkelijk geschoven met budgetten en posten. Maar wat betekent dat voor mensen in de praktijk? Staan het college daar wel genoeg bij stil? Tientjes per maand zijn makkelijk gezegd voor iemand die een dikke portemonnee heeft. Maar wat nu als je een gezin moet voeden van een paar tientjes per week en daarom afhankelijk bent van de voedselbank? Dan betekent een tientje per maand een dag geen eten.

Ook wij als Doesburg raken het vet op de botten kwijt. Dat is ons ook helder. Maar er is een groot verschil tussen onvermijdelijke, doch rechtvaardige bezuinigingen en grond bieden om in verval te raken! Elk jaar opnieuw met de kaasschaaf over onze voorzieningen heen, betekent op den duur de bodem raken.

Wat we zien in deze begroting is dat er wederom bezuinigd wordt op kwetsbare doelgroepen en instellingen. Maar ook dat er bezuinigingen zijn die wellicht niet nodig waren geweest als hier efficiënter beleid op was gevoerd. Neem nu de compensatie voor chronisch zieken. Door technische vragen van onze fractie is aan het licht gekomen dat deze compensatie in veel gevallen dubbelop betaald wordt. Door zowel het UWV als de gemeente.
Hoe graag we ook zien dat deze groep tegemoet gekomen wordt, mag het niet zo zijn dat er onterecht betaald wordt door slechte uitvoering van het college. Als het college hier gedegen beleid op had gehad, dan was de bezuiniging van 50 euro per persoon per jaar wellicht niet eens nodig geweest! Nu wordt deze compensatie ambtshalve uitgekeerd en kost het bovendien een hoop geld om te achterhalen waar het mis gaat. We pleiten er dan ook voor dat alvorens de gemeente deze bezuiniging doorvoert eerst haar eigen zaakjes op orde maakt door hier beleid op te maken en de onrechtmatigheden eruit haalt.
Bovendien is de tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, wtcg) landelijk vastgesteld op 182,69 netto. En niet op de 150 euro waar het college naartoe wil.

Wat we ook missen in deze begroting is een meer creatieve kijk op de inkomsten en het geld dat er is blijven liggen. Al met al, ruimte die niet benut wordt met als gevolg dan maar korten op makkelijke doelwitten. Hap snap oplossingen met verstrekkende gevolgen. Dit vinden we een kortzichtige manier van kijken en denken en doet onze stad en inwoners geen eer aan. In lastige tijden ondersteun je elkaar en moeten we allemaal iets bijdragen en de schouders eronder zetten. De gelijkwaardigheid en solidariteit is in onze ogen ver te zoeken met deze begroting.

Museum de Roode toren krijgt als verwijt dat ze geen entree vragen, maar waarom laten we als gemeente bij uitgerekend ons verdienmodel “het toerisme” zoveel geld liggen? Onze oproep aan het college is dan ook: onderzoek nou eens hoe we ons voordeel kunnen doen met de komst van deze drommen toeristen? Differentiatie in de toeristenbelasting, betaald parkeren, om maar eens wat dwarsstraten te noemen.

En dan het parkeerbeleid wat ons een doorn in het oog is. Door gebrekkige handhaving zijn we een ton misgelopen vorig jaar. Een immens bedrag waarmee alle bezuinigingen met éen veeg van tafel hadden gekund. Zou logisch zijn geweest als we hier bovenop hadden gezeten. Maar nee, het antwoord hierop is dat we de handhaving met een halve fte gaan verlagen. En dit terwijl zelfs al benoemd is dat de handhavers door de coronacrisis hun handen vol hadden aan handhaving op coronamaatregelen en dus minder toe kwamen aan het handhaven op parkeren. Wij kunnen deze gedachtegang volstrekt niet volgen…. Weer een gemiste kans om draken van bezuiniging te kunnen voorkomen en de gemeentekas te spekken. Onbegrijpelijk..

Onze stad draait op vrijwilligers, betrokkenheid van burgers en mantelzorgers.
Posten die de gemeente niet of nauwelijks geld kosten, maar ongelooflijk veel besparing oplevert op de post die ons volgens velen het meest nekt nl het sociaal domein.
Hierbij nog even een kanttekening: Wist u dat we jaarlijks meer geld uitgeven aan onze auto dan aan gezondheidszorg? Even een leuk weetje uit de uitzending buitenhof van 25 oktober jl. waarin arts en ziekenhuisdirecteur Marcel Levi zijn ergernis uit over het gedram over de hoge kosten van de zorg. Dit kost nou eenmaal geld als we een samenleving nastreven waarin goede zorg geborgd is, zo stelt hij. En niemand blijft steevast klagen hoe duur de auto is.
Gemeente Bronckhorst kampt met nog meer tekorten dan wij en toch blijven ze af van de waardering van hun mantelzorgers. Doesburg kan met dit kleine gebaar de mantelzorgers een hart onder de riem steken. Blijf dit dan ook doen! Ook mantelzorgers raken overwerkt en hebben grote kans om uit te vallen. Wat voor niemand wenselijk is. Dus ipv een klap in het gezicht, is een waardering op zijn plaats.

Wat we missen is lange termijn denken en soms aan de voorkant een investering om aan de achterkant hoge kosten te voorkomen. Door een meer preventieve manier van denken en kijken is een groot voordeel te behalen en een boel ellende te voorkomen.

Wederom wordt er gekort op het innovatiebudget jeugd. Een preventieve post pur sang. Vreemd genoeg wordt er door ons paradepaardje het jeugdteam gemeld dat ze ten eerste niet op de hoogte waren van financiële middelen voor innovatie, maar dat bij aandragen van ideeën, dit vaak ook nog eens wordt afgewezen. Waarom dan toch op deze waardevolle post bezuinigen? Een gemis aan visie en blik op het grote geheel is onze mening.

Er staat een versobering ingeboekt van de dagopvang voor ouderen die tijdens deze crisis al zoveel te lijden hebben gehad en grotendeels vereenzamen. Het college geeft aan dat dit geen ivloed heeft op de uitvoering, volgens Caleidoz zelf wel. Wie moeten we nou geloven?
Zelfs in de troonrede wordt benadrukt dat het belang en de versterking van de publieke voorzieningen door de coronacrisis alleen maar is toegenomen. Investeren in buurthuizen en ontmoetingscentra is geen luxe, maar bittere noodzaak. Hierin is burgerparticipatie onmisbaar en ook de inzet van de wijkraden van groot belang. Ook allemaal posten die wel een tandje minder kunnen volgens ons college.

Neem bijvoorbeeld de gymzaal aan de Armgardstraat. Een geweldige plek waar je alle verenigingen in kwijt zou kunnen. De muziek vereniging, Postduivenvereniging, Naaiatelier anderstaligen enzovoort enzovoort. Waarom weer iets afbreken om daar plaats te kunnen maken voor nieuwbouw? Als we op deze voet doorgaan maken we alle verenigingen en culturele instellingen in onze mooie stad kapot. We vinden het nodig dat hierin een goede visie wordt ontwikkeld.

Het verengingsleven verbindt, voorkomt eenzaamheid en zorgt voor betrokkenheid in onze stad. Dit moet je omarmen en faciliteren en niet ontmoedigen zoals het nu gebeurt.
Neem nu het clubgebouw van de Harmonie. Het is ons volstrekt duidelijk dat dit na 3 a 4 jaar gesloopt moet worden. We hebben immers in de ruimtelijke structuur visie gezegd dat we dit aan de natuur willen terug geven. Maar voordat je hiertoe overgaat, moet er wel eerst een oplossing gevonden worden voor de gebruikers. En dat is er nu niet. En dat veroorzaakt onrust. Reden te meer om meer te investeren in de communicatie met de inwoners.

In de commissie financiën werd het ons duidelijk dat het college welwillend staat tegenover de voortzetting van de natuur en milieu educatie in Doesburg. Dit is van groot belang om onze jeugd bewust te maken van het belang van onze natuur en klimaatverandering. Dit zorgt voor draagvlak onder onze jeugdigen om in de toekomst de energietransitie en het klimaatakkoord te ondersteunen. Het voornemen om te stoppen met de schapenbegrazing is wederom een voorbeeld van ondoordacht bezuinigen. Waren de schapen niet juist ingezet met als doel bezuinigen op het maaien? We kunnen deze keuze dan ook niet volgen, en met ons vele inwoners niet. Het voorkomt machinale inzet en stimuleert biodiversiteit. Ook vanuit pedagogisch uitgangspunt biedt dit een waardevolle bijdrage.

En dan tot slot het heilige huisje de OZB. In de kengetallen komt naar voren dat Doesburg gemiddeld op een bedrag van 109 euro zit, terwijl het gemiddelde in Gelderland 257 is.
Een OZB verhoging van 1 % komt neer op een bedrag van 21.739,13. Dat hebben we voor het gemak even uitgerekend voor jullie.
Hiermee kunnen we, naast alle andere budget verruimende voorstellen die we hebben aangedragen, een hoop onzinnige bezuinigingen van tafel vegen.
Wat is dan belangrijker, onze naasten of onze portemonnee?
De rioolheffing wordt met een truukje naar beneden bijgesteld omdat we hierin boven het gemiddelde van Gelderland uitkomen. Dat is natuurlijk prima. Maar zorg dan ook dat je dit andersom toepast door daar waar de belastingdruk ónder het gemiddelde uitkomt, je deze ruimte ook ten goede benut. Dat is wel zo rechtvaardig.

Is er wel eens onderzocht hoeveel geld er verkwanseld wordt met de inhuur van allerhande adviesbureaus? Voor elk onderwerp wordt er wel wat ingehuurd. En wat is de effectiviteit daarvan? Zelfs de roeken hebben een eigen onderzoeksbureau. Niet gelukt, dan maar van tafel.

Al met al wederom een begroting zonder enige visie op de langere termijn.

U bent hier